O nas

Rada Osiedla zgodnie z Ustawa o samorządzie gminnym (art.: 5, 35-37); Ustawa o ustroju m.st. Warszawy (art.: 11, 19); Statut Gminy Warszawa-Centrum (§ §: 33, 38) i Statut Dzielnicy (§ §: 6, 21) jest jednostką samorządu niższego rzędu. Powołana na mocy Uchwały w sprawie utworzenia Osiedli jako jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz określenia ich granic (nr 150/18/2016 z dnia 10 marca 2016 r.) Rada Osiedla Powiśle – Solec funkcjonuje w obrębie nr 8.

Zgodnie ze Statutem:

Do zakresu działań Osiedla w ramach właściwości terytorialnej należy, opiniowanie, przekazywanie postulatów, podejmowanie i przeprowadzanie inicjatyw, w szczególności w sprawach:

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • zarządzania budynkami komunalnymi,
 • utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • utrzymania czystości i gospodarki odpadami,
 • ochrona środowiska, w tym: tworzenia i utrzymania terenów zielonych,
 • dbałości o dziedzictwo kulturowe,
 • tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk,
 • tworzenia i funkcjonowania parkingów i infrastruktury technicznej,
 • utrzymania i organizacji ruchu na drogach lokalnych i gminnych, oraz wewnętrznych administrowanych przez organy i jednostki Dzielnicy,
 • funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym lokalizacji przystanków
 • oświaty, żłobków i przedszkoli,
 • pomocy społecznej,
 • kultury, sportu i rekreacji,
 • samopomocy sąsiedzkiej,
 • popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności.

Więcej informacji o tym czym jest i czym się zajmuje Rada Osiedla można przeczytać pod tym linkiem.